Dịch vụ thông quan

Chúng tôi có đội điều hành có trách nhiệm thông quan hàng hóa trên phần mềm và trình hồ sơ tới nhân viên hải quan ở tất cả cảng biển và cảng hàng không